Our Members

Dr Sanjeev Uppal

Secretary 2023-24

Mahesh Gambhir

Secretary 2024-25

Dr Gopal Dutt Bhardwaj

Treasurer 2015-16

Dr Bhuvnesh Vijay

Treasurer 2017-18