Past Presidents

Year - 2018-2019

President

Nirmal Bhan

Nirmal Bhan

Secretary

Dr Rakesh Prabhakar

Dr Rakesh Prabhakar

Distt. Governor

Praveen C. Goyal

Praveen C. Goyal

R.I. President

Barry Rassin

Barry Rassin

R.I. Theme

Be The Inspiration

Be The Inspiration